ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชมนิทรรศการตลอดวันเกี่ยวกับกรมการค้าต่างประเทศ ในหัวข้อที่น่าสนใจ “ก้าวสู่ยุค Digital DFT” “รู้เพิ่มอีกนิด...ช่องทางใช้สิทธิ FTA” และ “มาตรการTCWMD” พร้อมคลินิกให้คำปรึกษา (การยื่นขอฟอร์ม การทำบัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้า การติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) การสมัครใช้งานระบบ Electronic Signature and Seal (ESS))


อ่านต่อ
ประกาศ

   ขณะนี้ กรมฯ อยู่ระหว่างจัดทำร่างกฎหมายภายใต้ พ.ร.บ. การควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562 กรมฯ จึงยังไม่เปิดบริการการใช้ระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-TCWMD) อย่างเต็มรูปแบบ อย่างไรก็ดี ท่านสามารถตรวจสอบและจำแนกสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (Dual-use Items; DUI) เบื้องต้น ผ่านเมนู e-Classification ได้ตามปกติ

   ทั้งนี้ กรมฯ จะเปิดระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ e-Registration และ e-Catch All ในอนาคตอันใกล้ โดยจะเปิดระบบดังกล่าวก่อนอนุบัญญัติใช้บังคับเป็นกฎหมาย

ขอแสดงความนับถือ

กลุ่มงาน TCWMD

พฤศจิกายน 2563

eTCWMD
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศควบคุมการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
(e-TCWMD)
eTCWMD
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศควบคุมการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
(e-TCWMD)
eTCWMD
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศควบคุมการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
(e-TCWMD)